Doe mee

niet van toepassing

Laat kinderen meedoen! Leergeld ondersteunt kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Denk hierbij aan ondersteuning door middel van een laptop of muziekles. We vinden het belangrijk dat elk kind echt kan meedoen. Jouw bijdrage zorgt ervoor dat elk kind kansrijk is en kennis, vaardigheden en eigenwaarde ontwikkelt.

Steun ons

Het aantal kinderen dat hulp vraagt van Leergeld neemt jaarlijks toe. Uit cijfers (2020) van beide gemeenten blijkt dat we nog lang niet alle kinderen bereiken. Om dit in de komende jaren te financieren is meer geld nodig. We krijgen geld van zowel gemeente, provincie als het rijk. We krijgen giften en opbrengsten van diverse acties. Maar deze middelen zijn niet voldoende. Leergeld stelt zich ten doel om al deze kinderen te kunnen helpen. Naast het vinden van aanvullende middelen via sponsoring is Leergeld regionaal op zoek naar ambassadeurs. Persoonlijk en via de media en benaderen we mensen en bedrijven die onze doelgroep een warm hart toedragen en ons motto delen: alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen. Wil je hier meer over weten? Kijk dan op onze pagina Ambassadeur worden.

Giften van particulieren, scholen, kerken of andere instanties blijven van harte welkom.


Doe een eenmalige donatie!

Doneer met dit formulier via iDeal een eenmalige bijdrage.

Doe mee als donateur of sponsor

Waarom is er geld nodig?

Armoede komt in vele gradaties voor. Door het niet hebben van betaald werk, ten gevolge van een echtscheiding of faillissement. Armoede drukt soms ook generaties lang op de schouders van mensen. Dan groeien kinderen op in een omgeving met argwaan tegen autoriteiten, hulpverlenende instanties en ten opzichte van de samenleving als geheel.

Stichting Leergeld zet zich in, om door “meedoen” het kinderen mogelijk te maken hun potentieel te helpen ontwikkelen zodat zij nu en straks ook meetellen.

Gevolgen voor de samenleving

Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met een laag inkomen zo’n 400.000 kinderen. Anders gezegd leeft één op de negen kinderen in een situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Voor deze kinderen bestaat een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal- maatschappelijk leven. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Kinderen die opgroeien in deze situaties hebben vaker last van gezondheidsproblemen en gevoelens van eenzaamheid, behalen lagere onderwijsprestaties en hebben meer kans op later zelf opnieuw in een armoede situatie terecht te komen, of zelfs in de criminaliteit.

U kunt ons helpen, steun ons daarom met een bijdrage

Bedrijven, fondsen, particulieren en instellingen maken het Leergeld ieder jaar met hun bijdrage mogelijk om het werk voor de kinderen te kunnen doen. Dat zijn grote en kleine bedragen. Wij zijn onze gevers daar zeer dankbaar voor! Zonder uw steun is het onmogelijk. De Belastingdienst heeft een aantal faciliteiten in het leven geroepen voor giften. Hieronder volgt een toelichting.

ANBI

Giften aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn fiscaal aftrekbaar. Stichting Leergeld Westerkwartier–Noordenveld heeft een ANBI status waardoor giften aftrekbaar zijn in de Inkomstenbelasting. We onderscheiden twee soorten giften namelijk gewone giften en periodieke giften.

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar, zonder drempel en plafond. Deze giften moeten wel in een overeenkomst zijn vastgelegd en minimaal voor vijf jaar zijn toegezegd, per jaar even hoog zijn en eindigen bij overlijden.

Gewone giften zijn ook aftrekbaar maar daar geldt een drempel voor (€ 60 of 1% van het verzamelinkomen) en tevens een maximum (10% van het verzamelinkomen). Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.

Legaten

ANBI’s zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld is dus geen belasting verschuldigd over ontvangen schenkingen en legaten. Door het opnemen van een legaat in uw testament kunt u dus zorgen dat een bedrag zonder heffing van erfbelasting bij ons terecht komt.


Periodieke gift
Door elke maand een vast bedrag te geven, kunnen we beter bouwen aan Stichting Leergeld. Het geeft ons de mogelijkheid om met meer zekerheid kinderen te helpen.

Doe periodiek een gift:

  1. Download de overeenkomst via de link
  2. Vul hem in en mail naar penningmeester@wn.leergeld.nl


Eenmalige gift

Je kan een eenmalige gift geven door zelf donatie overmaken op rekeningnummer NL22RABO0134234952 ten name van Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld.

We hebben een ANBI status. Daardoor kan je jouw gift aftrekken van de belasting bij de belastingaangifte.